Zákaznická zóna

Provozovatel
Kristina Hrušková

U Pily 415
Hudlice
26703
Česká republika

IČ 01395971


Kontakty: 
email: hruskova.kristinka@seznam.cz 
telefon: 723 459 934 

Obchodní podmínky 

1. Informace o smlouvě a obchodních podmínkách 
2. Registrace a ochrana osobních údajů 
3. Výběr zboží, termíny dodání, autorizace objednávky a její expedice 
4. Možné způsoby plateb 
5. Možné způsoby dodání , On-line sledování zásilky 
6. Odstoupení od kupní smlouvy 
7. Záruční podmínky - reklamační řád 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: 
Kristina Hrušková, IČ: 01395971, DIČ: nejsem plátce DPH 
se sídlem U Pily 415, 267 03 Hudlice 
telefon: 723 459 934, email: hruskova.kristinka@seznam.cz 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. 
Vymezení pojmů Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. 

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. 

1. Informace o smlouvě a obchodních podmínkách 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 
Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. 
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

2. Registrace a ochrana osobních údajů 

Nákup zboží na stránkách galanterie - vše pro vaše tvoření:  je možný až po sdělení osobních údajů a je předpokladem platného uzavření kupní smlouvy. 

Jedná se o: 

1) Jméno a příjmení 
2) Dodací adresa 
3) E-mail 
4) Telefonní číslo 

Kristina Hrušková se tímto zavazuje, že s takovými osobními údaji bude zacházet v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Zejména, že nebude poskytovat tyto údaje třetím osobám, které nemají bezprostřední souvislost se splněním uzavřené smlouvy. Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem splnění uzavřené smlouvy. 

Uzavřením smlouvy dává zákazník souhlas se zpracováním svých osobních údajů a to jména, příjmení a adresy zákazníka po dobu 5 let od uzavření smlouvy a to za účelem případného nabízení obchodu a služeb subjektu údajů (zákazníkovi). Odvolání tohoto souhlasu má možnost učinit subjekt údajů kdykoli po dobu uděleného souhlasu a to písemnou formou. 

Správce údajů je zároveň zpracovatelem osobních údajů a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. 

3. Výběr zboží, termíny dodání, autorizace objednávky a její expedice 

Po provedení objednávky obdržíte emailem přehled objednaného zboží. Po fyzickém přijetí objednávky začneme Vaši objednávku vyřizovat. Po vyřízení objednávky a předání zboží dopravci obdržíte emailem informaci o odeslání zboží. 

Obvyklá doba dodání je do 5-ti pracovních dnů, u obuvi je domluveno po emailu se zákazníkem. 

Je li u dostupnosti zboží psáno skladem a nachází-li se v externím skladě a ne u nás, znamená to že doba expedice pro vás bude prodloužena!!! 

* Pokud Vám z nějakých nepředvídaných důvodů nebudeme moci objednané zboží dodat do 10-ti pracovních dnů, budeme Vás kontaktovat. 

* V případě, že některé zboží nebude skladem u nás ani u našich dodavatelů, budeme vás neprodleně kontaktovat. 

* Po obdržení objednávky si prodávající vyhrazuje právo kontaktovat kupujícího za účelem autorizace objednávky. 

4. Možné způsoby plateb 
Převodem z jakékoli Vaší banky - u této platby se objednávka považuje za zaplacenou až ve chvíli, kdy platba dorazí na náš účet v bance. Jako var. symbol použijete Vaše ID na MMB nebo PSČ. Pokud nebude platba připsána na náš účet do 10-ti dní, objednávka bude z naší strany stornována. K této platbě se vztahují všechny možnosti přepravy. 
Nepodporuji EET, proto platby přijímám pouze na účet anebo pak platbu dobírkou. 

5. Možné způsoby dopravy 

ČESKÁ POŠTA 


Dopravce Vám doručí zboží přímo na Vámi uvedenou adresu, pokud Vás na ní nezastihne, uloží balíček na Vaší poště, kde si jej musíte sami vyzvednout do 7 dnů (do doby uvedené na upozornění), které Vám nechá ve schránce. 
* pro zásilky max. do 20 kg 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

Storno objednávky ze strany kupujícího 

· kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. 

· v případě, že zákazník nestornuje objednávku před expedicí a nepřevezme již odeslané zboží, bude prodávající uplatňovat náhradu skutečně vynaložených nákladů za dopravné a veškerých dalších nákladů, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s nepřevzetím zboží. 

· v souladu s Občanským zákoníkem má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. 


Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. 
Při jejich splnění Vám bude vrácena uhrazená částka. 

1) zboží, které budete odesílat v rámci odstoupení od smlouvy zpět na naši adresu, musí byt v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně bonusů, návodu apod.) a s originálním dokladem o koupi (případně jinak prokazatelně doložit uzavření smlouvy). 
Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit. 

2) Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno (např. z hygienických důvodů). 

3) Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění podmínky č. 1) sice dochází k platnému odstoupení od smlouvy, ale prodávající může vůči kupujícímu spotřebiteli uplatnit právo plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží. 

V tomto případě má spotřebitel právo své odstoupení od smlouvy vzít zpět, pokud s tím bude prodávající souhlasit. V případě nesplnění podmínky č. 2) nebo 3), nedochází k platnému odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. 

Zboží posílejte doporučeně a doporučujeme ho pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu a poškození během cesty k nám (doporučeně neznamená na dobírku). 
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám bude zaslán k podpisu dobropis faktury dle zákona 235/2004Sb, o dani s přidané hodnoty, v platném znění. Po obdržení dobropisu Vám peníze za zboží zašleme složenkou (je nutné počítat s poplatkem za složenku) nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14-ti pracovních dnů po obdržení dobropisu. 


Storno objednávky ze strany prodávajícího 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává 
b) zboží je dlouhodobě u dodavatele nedostupné 
c) výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží 
d) při automatickém importu dat od dodavatele došlo k chybnému načtení ceny a cena neodpovídá běžné maloobchodní ceně. V tomto případě se jedná o smlouvu uzavřenou v omylu. 

V případě, že nastane situace uvedená v bodech "a,b,c", prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 

V případě, že nastane situace uvedená v bodě "d", objednávka bude stornována. O této skutečnosti bude zákazník informován e-mailem. 

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena obratem zpět na jeho účet. 

NEPŘEVZETÍ OBJEDNANÉHO A ODESLANÉHO ZBOŽÍ 
( bez předchozího storna ) 

Každá objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, budeme požadovat uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a veškerých dalších nákladů, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s nepřevzetím zboží. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami. 
Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených. 7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY - reklamační řád 
Odpovědnost za vady zboží, záruka, rozpor s kupní smlouvou 

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. 

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. 
Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. 

Záruční práva 
Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě. 

Spotřebitel při uplatnění záruky má: 
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy 
jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy 
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce. 

Rozpor s kupní smlouvou 
Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to: 
bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy 
přiměřeným snížením kupní ceny 
náhradním dodáním zboží 
odstoupením od smlouvy 

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. 

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena, nebo přímo u autorizovaného servisu uvedeného v záručním listě. 


V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá odvozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

-JESTLIŽE NA ZBOŽÍ POSPÍCHÁTE,informujte se zda je zboží ihned k odeslání,DĚKUJI. 
Zboží odesílám do týdne od připsání peněz na účet.  


**Může se stát že některé zboží už nelze objednat(i když ho v nabídce na eshopu mít budeme)-nebude ho mít ani dodavatel,v tomto případě prosím o pochopení.Vzhledem k tomu že je vše vkládáno ručně,je i velmi obtížné vše každý den kontrolovat v dostupnosti.** 
Děkuji tímto za pochopení a doufám že v takovém případě vše vyřešíme v klidu. 

Co se týče cen dopravy...zda s nimi nesouhlasíte,,,prosím neobjednávejte si u nás,děkuji!!! 

DOPRAVA: 

*ČESKÁ POŠTA: 
Dopravné si účtuji dle tarifu ČP + BALNÉ (bude stanoveno při zaslání údajů k platbě) 

Do budoucna uvažujeme i o vyzvedávaní na Zásilkovna.cz

Osobní odběr: 
- je možný po dohodě na výše uvedené adrese, po složení částky na účet
*GDPR: 
S platností od 25. května 2018, s každou přijatou objednávkou, udělujete souhlas ke 
zpracování Vašich osobních údajů. 
Vaše osobní údaje - tzn. jméno a příjmení, adresa a u některých i telefonní číslo jsou 
nutné k tomu, aby byla Vaše objednávka odeslána. Zásilky zasílám Českou poštou, 
Vaše osobní údaje tedy předávám pouze ČP. Vaše osobní údaje nejsou k žádnému 
jinému účelu používány. 
Pokud tedy u mě objednáte, dáváte mi tím souhlas se zpracováním osobních 
údajů. V případě jiných dotazů se na mě obraťte. 

Nepodporuji EET, proto platby přijímám pouze na účet anebo pak platbu dobírkou.